ఈ సాయి బృందావన క్షేత్రం నందు వేలాది మంది పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్య చెప్పబడును ఈ క్షేత్రం లో చదువుకున్న విధ్యార్థులు గొప్ప గొప్ప శిఖర స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఇచ్చట బి.టెక్ విద్యార్థులకు కూడా చదువుచున్నారు. ఇక్కడ చదువుకునే విద్యార్థులు కాలి సమయంలో బాబా దగ్గరకు వచ్చే భక్తులకు సాయం చేస్తూ తమ ప్రవృత్తిని చటుతున్నారు. 45 ఎకరాల సువిశాల ప్రదేశంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజి నిర్మించడమైనది.    ఈ సాయి బృందావన క్షేత్రం నందు వేలాది మంది పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్య చెప్పబడును ఈ క్షేత్రం లో చదువుకున్న విధ్యార్థులు గొప్ప గొప్ప శిఖర స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఇచ్చట బి.టెక్ విద్యార్థులకు కూడా చదువుచున్నారు. ఇక్కడ చదువుకునే విద్యార్థులు కాలి సమయంలో బాబా దగ్గరకు వచ్చే భక్తులకు సాయం చేస్తూ తమ ప్రవృత్తిని చటుతున్నారు. 45 ఎకరాల సువిశాల ప్రదేశంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజి నిర్మించడమైనది.    ఈ సాయి బృందావన క్షేత్రం నందు వేలాది మంది పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్య చెప్పబడును ఈ క్షేత్రం లో చదువుకున్న విధ్యార్థులు గొప్ప గొప్ప శిఖర స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఇచ్చట బి.టెక్ విద్యార్థులకు కూడా చదువుచున్నారు. ఇక్కడ చదువుకునే విద్యార్థులు కాలి సమయంలో బాబా దగ్గరకు వచ్చే భక్తులకు సాయం చేస్తూ తమ ప్రవృత్తిని చటుతున్నారు. 45 ఎకరాల సువిశాల ప్రదేశంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజి నిర్మించడమైనది.    ఈ సాయి బృందావన క్షేత్రం నందు వేలాది మంది పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్య చెప్పబడును ఈ క్షేత్రం లో చదువుకున్న విధ్యార్థులు గొప్ప గొప్ప శిఖర స్థాయికి చేరుకున్నారు.