సాయి బృందావన క్షేత్రం నందు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించుచున్నారు శ్రీ సాయి భక్తులు. ఇక్కడకు వచ్చు వైద్యులు రకరకాల వృత్తికి చెందినవారు. వాళ్ళ వృత్తికి సంబందించిన కొన్ని వివరములు జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజి,న్యూరాలజి, ఓన్సాలజి, ఆప్తమాలజి, పెడీయయట్రిక్స్, గైనకాలజి, డెర్మటాలజి, ఈ.ఎన్.టి , డెంటల్,మొదలైనవి .    సాయి బృందావన క్షేత్రం నందు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించుచున్నారు శ్రీ సాయి భక్తులు. ఇక్కడకు వచ్చు వైద్యులు రకరకాల వృత్తికి చెందినవారు. వాళ్ళ వృత్తికి సంబందించిన కొన్ని వివరములు జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజి,న్యూరాలజి, ఓన్సాలజి, ఆప్తమాలజి, పెడీయయట్రిక్స్, గైనకాలజి, డెర్మటాలజి, ఈ.ఎన్.టి , డెంటల్, సైక్రియాట్రిస్ట్, యాక్యుప్రెజర్ తెరపి, హోమియో & ఆయుర్వేద ,మొదలైనవి .

    సాయి బృందావన క్షేత్రం నందు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించుచున్నారు శ్రీ సాయి భక్తులు. ఇక్కడకు వచ్చు వైద్యులు రకరకాల వృత్తికి చెందినవారు. వాళ్ళ వృత్తికి సంబందించిన కొన్ని వివరములు జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజి,న్యూరాలజి, ఓన్సాలజి, ఆప్తమాలజి, పెడీయయట్రిక్స్, గైనకాలజి, డెర్మటాలజి, ఈ.ఎన్.టి , డెంటల్,మొదలైనవి .    సాయి బృందావన క్షేత్రం నందు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించుచున్నారు శ్రీ సాయి భక్తులు. ఇక్కడకు వచ్చు వైద్యులు రకరకాల వృత్తికి చెందినవారు. వాళ్ళ వృత్తికి సంబందించిన కొన్ని వివరములు జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజి,న్యూరాలజి, ఓన్సాలజి, ఆప్తమాలజి, పెడీయయట్రిక్స్, గైనకాలజి, డెర్మటాలజి, ఈ.ఎన్.టి , డెంటల్, సైక్రియాట్రిస్ట్, యాక్యుప్రెజర్ తెరపి, హోమియో & ఆయుర్వేద ,మొదలైనవి .